Wskazówki dla autorów/Author guidelines

AES_19_okladka

Acta entomologica silesiana

Wskazówki dla autorów

1. Acta entomologica silesiana drukują oryginalne prace z dziedziny faunistyki i taksonomii owadów oraz historii entomologii, krótkie doniesienia naukowe, biografie entomologów, sprawozdania naukowe, artykuły metodyczne i podsumowania dotyczące szeroko rozumianej tematyki entomologicznej, recenzje oraz ogłoszenia i reklamy.
Prace publikowane są na bieżąco w wersji elektronicznej on-line, wersja drukowana ukazuje się raz w roku.

2. Pierwszeństwo publikacji on-line oraz druku mają prace członków Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz publikacje dotyczące Śląska. Warunkiem jest opłacenie bieżących składek członkowskich. Prace autorów, nie będących członkami ŚTE, podlegają opłatom za przygotowanie wersji elektronicznej oraz stronę druku.

3. Prace członków ŚTE drukowane są bezpłatnie (z czarno-białymi ilustracjami i wykresami), natomiast dla pozostałych Autorów ustalane są opłaty za stronę druku, nie mniejsze jednak niż jego koszty. Ilustracje kolorowe drukowane są odpłatnie, ceny ustalane są indywidualnie. W wersji elektronicznej (plik pdf), ilustracje kolorowe nie podlegają dodatkowym opłatom.

4. Do publikacji przyjmowane są prace w języku polskim, a także w językach angielskim i niemieckim ze streszczeniem polskim. Krótkie doniesienia są publikowane wyłącznie w języku polskim, z równorzędnym tytułem w języku angielskim.

5. Każda nadsyłana praca jest opiniowana przez co najmniej jednego niezależnego recenzenta. Recenzje są jednostronnie anonimowe (single blind peer-review). Na wniosek recenzenta (lub recenzentów) jego nazwisko może zostać ujawnione w przypadku, gdyby zaistniała konieczność przedyskutowania z Autorem (Autorami) spornych tez. Prace ocenione negatywnie nie będą publikowane.

6. W tekście publikacji nazwa każdego wymienionego taksonu szczebla rodzinowego i niższego (rodzaje i gatunki) przynajmniej raz musi być podana w pełnej formie, tzn. z nazwiskiem autora w pełnym brzmieniu oraz datą opisu.

7. Prace należy nadsyłać pocztą elektroniczną lub (gdy wymagają tego rozmiary plików) na płytach kompaktowych CD lub DVD, napisane w edytorach pracujących w środowisku Windows, zapisane najlepiej w formacie *.rtf – Rich Text Format lub jako pliki tekstowe (*.txt). Teksty nie mogą zawierać żadnych wyróżnień czcionek. Na płycie należy podać tytuł zbioru z rozszerzeniem i format zapisu. Płyty należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Ze względu na przypadki pojawiających się nośników zawirusowanych, należy je sprawdzić przed wysłaniem programami antywirusowymi.
W przypadku przesyłania pracy pocztą tradycyjną, do płyty należy dołączyć 1 egzemplarz wydruku pracy, z marginesem 4 cm z każdej strony.

8. Redakcja przyjmuje ryciny wykonane przy użyciu komputerowych programów graficznych w formatach: *.tif (bez kompresji), * psd, *.eps lub *.jpg. Ryciny czarno-białe powinny mieć rozdzielczość minimum 1200 dpi przy skali 1:1 względem druku. Ryciny w skali szarości oraz kolorowe powinny mieć rozdzielczość co najmniej 400 dpi. W osobnym pliku należy zamieścić podpisy oraz objaśnienia rycin i fotografii (w językach polskim i angielskim). Rysunki, zdjęcia oraz wykresy powinny być ponumerowane i opatrzone skalą oraz umieszczane na stronie o formacie nie większym niż A4.
Wskazane jest zaznaczenie w tekście maszynopisu preferowanego miejsca umieszczenia ilustracji i tabel.

9. Nadesłane prace powinny zawierać:
– tytuł pracy w języku polskim lub obcym, pod nim tytuł w języku angielskim;
– imię i nazwisko autora(ów), dokładny(e) adres(y) pocztowe, adres(y) e-mail;
imię, nazwisko i adres e-mail, autora korespondencyjnego.
– abstrakt w języku angielskim (nie więcej niż 250 słów), zawierający zwięzłe przedstawienie treści pracy (nie dotyczy krótkich doniesień). Do prac napisanych w języku angielskim oraz niemieckim należy dołączyć również tytuł oraz krótkie streszczenie w języku polskim;
– słowa kluczowe (key words): do dwunastu słów, pozwalających na szybką informację o pracy w wydawnictwach abstraktowych, np.: Insecta, Dermaptera, faunistics, Poland (nie dotyczy krótkich doniesień);
– nazwy stanowisk (miejscowość lub/i obiekt fizjograficzny) w tekście prac faunistycznych powinny być podane w pierwszym przypadku (nie odmienione) wraz z dokładną lokalizacją według kwadratów UTM (w nawiasach kwadratowych) lub ze współrzędnymi geograficznymi ustalonymi w oparciu o system GPS i (ewentualnie) przyporządkowaniem do regionu faunistycznego zgodnie z podziałem zastosowanym w Katalogu Fauny Polski, koniecznie z uwzględnieniem konkretnego tomu KFP w wykazie piśmiennictwa. Podawać należy nazwę (w mianowniku) najbliższej miejscowości (wsi, dzielnicy, osiedla, kolonii, leśniczówki) lub obiektu fizjograficznego w stosunku do stanowiska, koniecznie z podaniem nazwy gminy, np. stanowisko znajdujące się w dzielnicy miasta: „Bytom-Bobrek” lub „Bobrek, gm. Bytom” (a nie: „Bytom”); we wsi, będącej sołectwem: „Ptakowice, gm. Zbrosławice” (a nie: „Zbrosławice”); w obiekcie fizjograficznym: „Las Miechowicki, gm. Bytom” lub „Bytom-Miechowice, Las Miechowicki (a nie wyłącznie „Bytom-Miechowice”);
– daty arabskie podawane w układzie ośmiocyfrowym DD.MM.RRRR, np. 07.10.2012.

10. Wykaz piśmiennictwa do artykułów należy dołączyć na oddzielnej stronie. Powinien on zawierać wyłącznie pozycje cytowane w tekście pracy, zestawione według alfabetycznego porządku nazwisk autorów oraz chronologicznego – według lat publikacji. Piśmiennictwo należy cytować w następujący sposób:
– w przypadku wydawnictw periodycznych i ciągłych – z podaniem nazwiska i inicjałów imion, roku wydania, pełnego tytułu pracy, pełnego tytułu wydawnictwa ciągłego, numeru tomu i zeszytu oraz stron, a także numeru DOI (jeżeli jest dostępny) np.:
Borowiec L., Kania J. 1995. Chrząszcze (Coleoptera) nowe i rzadkie w faunie Bieszczadów. Wiadomości Entomologiczne 14(3): 153–158.
Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1995. Chrząszcze Coleoptera. Ryjkowce – Curculionidae, cz. 2. Katalog Fauny Polski 23(20): 1–310.
Raebel H. 1931. Die Großschmetterlinge des Oberschlesischen Hügellandes. Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und Museumsvereins 13–14: 1–101.
Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1995. Chrząszcze Coleoptera. Ryjkowce – Curculionidae, cz. 2. Katalog Fauny Polski 23(20): 1–310.
Szymczakowsk i W. 1969. Colonidae. Klucze do oznaczania owadów Polski 19(14): 1–28.
– w przypadku wydawnictw zwartych – z podaniem nazwiska i inicjałów imion, roku wydania, pełnego tytułu pracy, skróconej nazwy wydawnictwa, miejsca wydania, ilości stron, np.:
Schneider G. T. 1851. Symbolae ad monographiam generis Chrysopae, Leach. Apud Ferdinandum Hirt, Vratislaviae: 178 pp.
Weitschat W., Wichard W. 1998. Atlas der Pflanzen und Tiere im Baltischen Bernstein. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München: 256 pp.
Grimaldi D., Engel M.S. 2005. Evolution of the Insects. Cambridge University Press, Cambridge, xv+755 pp.
– w przypadku rozdziałów w książkach, np.:
Osborn J. 1978. Morphogenetic gradients: fields versus clones, pp. 171–201, In: Butler P. M., Joysey K. A. (Eds.), Development, function and evolution of teeth. Academic Press, London–New York–San Francisco.
Mroczkowski M., Stefańska J. 1991. Coleoptera – chrząszcze, pp. 7–197, In: Razowski J. (Ed.), Wykaz zwierząt Polski. T. III, cz. XXXII / 22, 23. Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków.
– w przypadku cytowania prac publikowanych w Internecie, tylko jeśli jest podany numer DOI z datą publikacji elektronicznej, np.:
Waichert C., von Dohlen C.D., Pitts A.P. 2014. Resurrection, revision and molecular phylogenetics of Eragenia Banks with implications for Ageniellini systematics (Hymenoptera: Pompilidae). Article first published online: 17 October 2014. DOI: 10.1111/syen.12101
– w przypadku cytowania prac publikowanych w Internecie należy podać także adres strony z podaniem daty ostatniej aktualizacji oraz daty ostatniego korzystania, np.:
Bourgoin Th. 2014. FLOW (Fulgoromorpha Lists on The Web): a world knowledge base dedicated to Fulgoromorpha. Version 8, updated 25 October 2014, accessed 25 October 2014. http://hemiptera-databases.org/flow/
Borowiec L. 2014. Dytiscidae Leach, 1815. Iconographia Coleopterorum Poloniae. Chrząszcze Polski. Last modification 07 April 2014, accessed 20 October 2014. http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl/dytiscidae.htm
– w przypadku cytowania prac niepublikowanych należy podać nazwisko i inicjały imion autora, rok opracowania, pełny tytuł, określenie rodzaju pracy do dysertacji (np. praca doktorska), nazwę instytucji, w której wykonano pracę i jej siedziby (miejscowość), informację o technice wykonania (np. mps, rkps).
– kilka prac jednego autora opublikowanych w tym samym roku należy odróżnić małymi literami wpisanymi po roku, np. Trojan 1987a, 1987b.
– imiona i nazwiska autorów azjatyckich (chińskich, koreańskich, wietnamskich, itd.) powinny być podane w pełnej formie, tzn. Wang Meilin, Nguyễn Văn Tỵ, Kwon Yong Jung. Preferowana jest forma zapisu imienia i nazwiska taka jak w publikacji oryginalnej. Uwaga, w tradycyjnym systemie zapisu nazwisk chińskich, japońskich, wietnamskich, itd. pierwszym elementem jest nazwisko, drugim imię, ale w publikacjach „zachodnich”, często ta kolejność jest odwrócona.

11. Transliterację z alfabetów niełacińskich należy przeprowadzać według Polskiej Normy (dla cyrylicy wg normy BGN/PCGN) oraz zaleceń Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Odsyłacze do piśmiennictwa w tekście powinny zawierać nazwisko autora bez inicjału imienia i przecinka oraz rok wydania pracy, np.: Brooks (1993), (Brooks 1993), (Burakowski & Buchholz 1991, Razowski et al. 1990). W przypadku cytowania w tekście prac kilku autorów noszących to samo nazwisko należy podać inicjały ich imion, np. Mazur A. 1991. Mazur M. 1992.
Cytując w tekście kilka prac obok siebie należy zachować kolejność chronologiczną.
W przypadku doniesień wymagane jest pełne cytowanie danych bibliograficznych bezpośrednio w tekście: autor i rok wydania, pełne rozwinięcie nazwy czasopisma, numer tomu i zeszytu oraz numery stron, np.: Królik R. 1994. Acta entomologica silesiana 2(1): 2–3, zaś w przypadku wydawnictw zwartych: tytuł i liczbę stron, np. Głowaciński Z. (Ed.), 2004. Polska czerwona księga zwierząt: 447 pp.

13. Autorzy prac nadsyłanych do redakcji powinni unikać cytowania pozycji piśmiennictwa, z których treścią naocznie się nie zapoznali.

14. Po akceptacji pracy przez Redakcję, autor korespondencyjny otrzymuję elektroniczną wersję pracy w postaci pliku PDF do korekty. Nie odesłanie korekty w terminie spowoduje opóźnienie w publikacji pracy. Jeśli korekta pracy będzie wymagała znacznego wysiłku, Autorzy mogą być obciążeni kosztami.

15. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania błędów językowych oraz skracania tekstów. W przypadku błędów językowych, wymagających ponownego przeredagowania całego tekstu, korekty językowej dokona się na koszt Autora, po uprzedniej konsultacji.

16. W przypadku reprodukcji ilustracji lub tabel z książek i innych publikacji, Autor zobowiązany jest do otrzymania zezwolenia wydawnictwa.

17. Zawsze musi być zamieszczona informacja o pochodzeniu materiałów naukowych opisywanych w publikacji.

18. Publikacje w Acta entomologica silesiana rozpowszechniane są na licencji Creative Commons Attribution License (CC BY), która zezwala na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy. Szczegóły licencji znajdują się pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode

19. Każdy z autorów otrzymuje plik w formacie .pdf z zawartością swojego opublikowanego w wersji elektronicznej artykułu. Plik ten może być udostępniany dla celów niekomercyjnych.

20. Acta entomologica silesiana zamieszczają odpłatnie reklamy firm produkujących i rozprowadzających sprzęt entomologiczny, jak również drobne ogłoszenia osób fizycznych dotyczące szeroko rozumianej działalności entomologicznej.

21. Prace w Acta entomologica silesiana, w wersji elektronicznej oraz drukowanej, powinny być cytowane w następujący sposób:
Karpiński L., Szczepański W. T. 2014. Pierwsze stwierdzenie Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781) (Coleoptera: Cerambycidae) na Górnym Śląsku. Acta entomologica silesiana 22(001): 1 [online].
Karpiński L., Szczepański W.T. 2014. Pierwsze stwierdzenie Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781) (Coleoptera: Cerambycidae) na Górnym Śląsku. Acta entomologica silesiana 22(001): 56.

22. Materiały do druku prosimy przesyłać na adres redakcji:

Śląskie Towarzystwo Entomologiczne
c/o Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie
pl. Jana III Sobieskiego 2, PL 41–902 Bytom
e-mail: a.larysz(at)muzeum.bytom.pl lub dobosz(at)muzeum.bytom.pl

Author guidelines

1. Acta entomologica silesiana publish original papers from the areas of faunistic research and taxonomy of insects, short scientific notes, history of entomology and biographies of entomologists, scientific reports, methodological works, and announcements and advertisements.

2. Priority to publish is for the papers of the members of Silesian Entomological Society and papers concerning the areas of Silesia.

3. Papers from members of SES are printed for free (with black-and-white illustrations, and charts), and for other Authors fees for the print are set, not less, however, than its costs.

4. The papers printed shall be written in Polish, English, or in German, with the summary in English or in Polish. Short notes are published only in the Polish language.

5. Each work submitted is reviewed by at least one independent reviewer. Reviews are unilaterally anonymous (single blind peer-review). At the request, name of the reviewer may be disclosed in the event that the paper in question had to be discussed with the Author(s).

6. In the text of paper, full name of each species or taxon of lower rank, with author and year of description, must be given at least once.

7. Manuscripts should be submitted electronically as e-mail attachment if form of text files without illustrations embedded. The text should be in Word or RTF format. Text should not to be formatted with exception of italicized names of species and genera mentioned. The text and figures may be sent combined in one PDF file. All accepted manuscripts must be electronic, delivered as e-mail attachment(s) or on disk/CD-ROM.

8. Figures should be of publishable quality and about twice their published size, labelled large enough to allow reduction and numbered consecutively in the sequence referred to in the text. Drawings and photographs that make up separate parts of the same figure must be mounted together and labelled consecutively (preferably left to right, top to bottom) with capital letters. We would like to receive your artwork electronically. Colour illustrations are welcome, they will be published in color in electronic format. . An editor should be contacted to negotiate the cost of publication in printed version. Please prepare your figures according to the following guidelines to ensure adequate reproduction:
– Create TIF files for images containing line-art, with resolution of 1200 dpi.
– Create TIFF files images containing half-tones/colour photographs with resolution of 600 dpi. Figures containing both halftone and line images should be prepared with resolution of 600 dpi.
– Black and white images should be supplied as ‘grayscale’; colour images should be supplied as CMYK.
– Multipart figures should be supplied in the final layout in one file, labelled as (A), (B) etc.
– Supply figures at final size widths if possible: 130 mm wide (single column) or 63 mm wide (double column).
– Use sans serif, true-type fonts for labels if possible, preferably Arial or Helvetica, or Times (New) Roman if serif fonts required.
– Ensure all lines and lettering are clear.

9. Papers submitted should contain:
– forename and surname of Author(s), address(es)/affiliation(s), e-mail(s), notion of corresponding Author to whom editor(s) and reader(s) should address correspondence
– A self-contained abstract of fewer than 250 words presented as a series of factual, numbered statements. Abstract must be in English. For papers written in English or in Germany must be summary in Polish
– key words, up to twelve items (not applicable for short notes)
– text organized in paragraphs Introduction, Material and methods, Results, Discussion, Acknowledgements.
– papers written in English or in Germany must contain summary in Polish
– full list of references (see below)
– captions to figures (see below)

10. Papers must conform to the articles and recommendations of the International Code of Zoological Nomenclature. New taxa must be clearly differentiated from existing taxa. Holotypes, lectotypes and neotypes must be deposited in a recognized scientific or educational institution that maintains a research collection, with proper facilities for preserving name-bearing types, and makes the accessible for study. New distributional and other noteworthy records should be documented by voucher specimens with clearly stated place of deposition (preferably deposited in a museum or similar institution).
The abbreviations gen. nov., sp. nov., syn. nov. and comb. nov. should be used to distinguish all new taxa, synonymies or new combinations. An author’s name must follow the name of a taxon without any intervening punctuation, and a comma must be inserted between the name of the author and the date of publication. If a species is transferred from its original genus, the author’s name must then be placed in parentheses. The name of a subsequent user of a scientific name must be separated from that of the original author by a semicolon or the word ‚of’.
In describing new species, one specimen must be designated as the holotype; other specimens mentioned in the original description are to be designated as paratypes. Any additional specimens considered but not regarded as paratypes should be listed separately. For lectotype designations, please consider Declaration 44, Bulletin of Zoological Nomenclature, 60(4), Dec. 2003, 263. The complete data of the holotype and paratypes, and the institutions in which they are deposited, must be recorded in the original description.
Names of collecting sites (locality, city and/or physiographical object) in the text must be given in nominative form (not altered) with detailed location according to UTM system (in square brackets) or geographical co-ordinates according to GPS system and (alternatively) ordered to system of faunistic regions according to Catalogus Faunae Poloniae (with obligatory reference to relevant volume in the references list). The name of the nearest village (city, district, settlement, colony, forester’s lodge, identifiable physiographical object) , in nominative form (not altered) in relation to the collecting site, obligatory with a name of the municipality, e.g. such as position in the district of the city: “Bytom-Bobrek” or „Bobrek, mun. Bytom”; in a village which is village authority: “Ptakowice, mun. Zbrosławice”, not “Zbrosławice”; in a physiographical object: “Las Miechowicki, mun. Bytom” or “Bytom-Miechowice, Las Miechowicki”, and not exclusively “Bytom-Miechowice”.
Do not translate non-English names, with exception of places for which well recognized terms are available, e.g. Silesia, the Carpathians, the Carpathian Mountains, Pomerania, etc.
Collecting dates should be given in 8-digits order, DD.MM.YYYY, e.g. 07.10.2012.

11. References should list all works referred in the text, arranged in alphabetical and chronological order. Authors must use the Harvard (author-date) system. The reference list should be in alphabetical order according to the author surnames. All authors’ names and the full title of the article must be included. Journal and periodical titles should be given in full, i.e.:
Borowiec L., Kania J. 1995. Chrząszcze (Coleoptera) nowe i rzadkie w faunie Bieszczadów. Wiadomości Entomologiczne 14(3): 153–158.
Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1995. Chrząszcze Coleoptera. Ryjkowce – Curculionidae, cz. 2. Katalog Fauny Polski 23(20): 1–310.
Raebel H. 1931. Die Großschmetterlinge des Oberschlesischen Hügellandes. Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und Museumsvereins 13-14: 1–101.
Szymczakowski W. 1969. Colonidae. Klucze do oznaczania owadów Polski 19(14): 1–28.
Please note that forenames of Authors from Asian countries should be given in full, i.e.:
Zhang Haichun, Wang Qifei, Zhang Junfeng 2003. Some Jurassic homopteran insects from the Junggar basin, Xinjiang, China. Acta Paleontologica Sinica 42(4): 548–551.
Transliteration of Author’s names, titles of papers and journals originally published in non Roman alphabets must be carried out according to for Anglo-American romanization system (for Cyrillic according to BGN/PCGN).
In the running text, citations should be made as per the following examples. For up to two authors, give the surnames separates by ampsand ‘&’. For more than two authors, give the surname of the first author followed by ‘et al.’ As part of the sentence: Raebel (1931), or Borowiec & Kania (1995), or Burakowski et al. (1995). If the reference would require the same author abbreviation but different years: Burakowski et al. (1995, 1997) or (Burakowski et al. 1995, 1997). For more than one work by author published in the same year, it is necessary to distinguish between them by small letters entered at the end of the year, i.e. Trojan 1987a, b; Trojan (1987a, b).
a. Journal articles, when available should be given with DOI identifier, i.e.:
Zakrzewska M., Giłka W. 2013. In the Eocene, the extant genus Caladomyia occured in the Palaearctic (Diptera: Chironomidae: Tanytarsini). Polish Journal of Entomology 82(4): 397–403. DOI:10.2478/pjen-2013-0003
b. From books, or other non-serial publications:
In the case of compact publications, giving the name and initials first names, year of issue, the full title work, publishing house, place of issue, name of parties, number of pagese.g.:
Schneider G.T. 1851. Symbolae ad monographiam generis Chrysopae, Leach. Apud Ferdinandum Hirt, Vratislaviae, 178 pp.
Weitschat W., Wichard W. 1998. Atlas der Pflanzen und Tiere im Baltischen Bernstein. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, 256 pp.
Grimaldi D., Engel M.S. 2005. Evolution of the Insects. Cambridge University Press, Cambridge, xv+755 pp.
In the case of book chapters, e.g.:
Osborn J. 1978. Morphogenetic gradients: fields versus clones. In: Butler P.M., Joysey K.A. (Eds). Development, function and evolution of teeth. Academic Press, London–New York–San Francisco, 171–201.
Mroczkowski M., Stefańska J. 1991. Coleoptera – chrząszcze. In: Razowski J. (Ed.). Wykaz zwierząt Polski. T. III, cz. XXXII / 22, 23. Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków: 7–197.
c. Work which has been accepted for publications (Early View articles), only if DOI number is available, with date of electronic publishing given, i.e.:
Waichert C., von Dohlen C.D., Pitts A.P. 2014. Resurrection, revision and molecular phylogenetics of Eragenia Banks with implications for Ageniellini systematics (Hymenoptera: Pompilidae). Article first published online: 17 October 2014. DOI: 10.1111/syen.12101
d. From websites, website address, date of last update (version) and last access should be given, i.e.:
Bourgoin Th. 2014. FLOW (Fulgoromorpha Lists on The Web): a world knowledge base dedicated to Fulgoromorpha. Version 8, updated 25 October 2014, accessed 25 October 2014. http://hemiptera-databases.org/flow/
Borowiec L. 2014. Dytiscidae Leach, 1815. Iconographia Coleopterorum Poloniae. Chrząszcze Polski. Last modification 07 April 2014, accessed 20 October 2014. http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl/dytiscidae.htm
Only articles which have been published or accepted for publication may be included in the reference list. In the text, unpublished studies should be referred to as such, or as personal communication with the author’s surname and initials. It is the author’s responsibility to obtain permission from their colleagues to include their work as personal communication. In the case of unpublished dissertations, theses, field notes or other manuscripts please state name and initials of Author(s), year, title, full identification of the type of work the dissertation (e.g., doctoral thesis), the name of institutions, in which work is performed and its location (city).

12. In the short reports bibliographical data must be shortened directly in the text: the author and the year of issue, an acronym for journal according to World List of Scientific periodicals, the number and volume of book and the page number, for example: Królik R. 1994. Acta entomologica silesiana 2 (1): 2-3, while in the case of compact works: title and number of pages, e.g. Głowaciński Z. (Ed.). 2004. Polish Red Book of Animals: 447 pp.

13. Authors of the manuscripts submitted to the editor should avoid to refer to the works, which were not examined personally.

14. The editors reserves the right correcting linguistic errors and shortening texts. In the event of errors, requiring re-redrafting language throughout the text, it will be possible at the Author(s) expense, after prior consultation.

15. If your paper is accepted, the author identified as the formal corresponding author for the paper will receive an email prompting them to complete the Copyright agreement on behalf of all authors on the paper.

16. Free access to the final PDF offprint or your article will be available via journal website. Each of the Authors will receive a file in *.pdf format with published work. Reprints could be ordered at Author’s expenses.

17. Acta entomologica silesiana considers paid advertisements from companies producing and marketing entomological equipment, as well minor announcements from individuals concerning entomological activities in broad sense.

18. Citation of papers published in on-line and printed versions of Acta entomologica silesiana should be as follow:
Karpiński L., Szczepański W. T. 2014. Pierwsze stwierdzenie Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781) (Coleoptera: Cerambycidae) na Górnym Śląsku. Acta entomologica silesiana 22(001): 1 [online].
Karpiński L., Szczepański W.T. 2014. Pierwsze stwierdzenie Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781) (Coleoptera: Cerambycidae) na Górnym Śląsku. Acta entomologica silesiana 22(001): 56.

19. The files should be sent to Adam Larysz, e-mail: a.larysz(at)muzeum.bytom.pl or Roland Dobosz, e-mail: dobosz(at)muzeum.bytom.pl