Vol. 14–15, 2006–2007

Vol.14-15

SPIS TREŚCI – CONTENTS

WIECZOREK K., OSIADACZ B. – The faunistic review of the Polish species of the subfamily Chaitophorinae (Hemiptera, Aphidoidea). Part 1: genus Chaitophorus Koch, 1854 Przegląd rozmieszczenia polskich gatunków podrodziny Chaitophorinae (Hemiptera, Aphidoidea). Część 1: rodzaj Chaitophorus Koch, 1854

WIECZOREK K. – The faunistic review of the Polish species of the subfamily Chaitophorinae (Hemiptera, Aphidoidea). Part 2: tribe Atheroidini Przegląd rozmieszczenia polskich gatunków podrodziny Chaitophorinae (Hemiptera, Aphidoidea). Część 2: plemię Atheroidini

DOBOSZ R. – New data on Raphiidiidae (Raphidioptera) from Kyrgyzstan Nowe stanowiska wielbłądkowatych (Raphiidiidae: Raphidioptera) z Kirgistanu

BLAIK T. – Uzupełnienie do znajomości fauny motyli większych (Macrolepidoptera) Równiny Opolskiej i Chełmu Supplement to the knowledge of the Macrolepidoptera fauna of Opolska Plain and Chełm

LARYSZ A.Reisseronia gertrudae Sieder, 1962 – nowy dla fauny Polski gatunek koszówki (Lepidoptera: Psychidae). Reisseronia gertrudae Sieder, 1962 (Lepidoptera: Psychidae) – the bag moth species new to the Polish fauna

KOKOT A. – Badania nad przeziernikami (Lepidoptera: Sesiidae) południowo-zachodniej Polski z zastosowaniem feromonów Studies on clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae) of South-West Poland with the use of sex pheromones

PIOTROWSKI W., SZOŁTYS H. – Rośliniarki (Hymenoptera: Symphyta) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Część 1: rodziny Xyeloidae, Pamphiliidae, Megalontesidae, Xiphydriidae, Siricidae, Cephidae, Orussidae Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) in collection of the Upper Silesian Museum in Bytom. Part 1: families Xyeloidae, Pamphiliidae, Megalontesidae, Xiphydriidae, Siricidae, Cephidae, Orussidae

PIOTROWSKI W., SZOŁTYS H. – Rośliniarki (Hymenoptera: Symphyta) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Część 2: rodziny Argidae, Cimbicidae, Diprionidae Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) in collection of the Upper Silesian Museum in Bytom. Part 2: families Argidae, Cimbicidae, Diprionidae

ŻYŁA W. – Vespidae (Hymenoptera) Górnego Śląska. Dotychczasowy stopień poznania oraz nowe dane faunistyczne Vespidae (Hymenoptera) of Upper Silesia. State of knowledge and new faunistic record

Doniesienia – Short notes

BLAIK T. – Nowe stanowiska Nothochrysa fulviceps (Stephens, 1863) i Myrmeleon bore (Tjeder, 1941) (Neuroptera: Chrysopidae, Myrmeleonidae) w południowej Polsce New localities of Nothochrysa fulviceps (Stephens, 1863) i Myrmeleon bore (Tjeder, 1941) (Neuroptera: Chrysopidae, Myrmeleonidae) in southern Poland

LARYSZ A. – Pierwsze stwierdzenie Peribatodes rhomboidaria (Denis et Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Geometridae) na Górnym Śląsku The first record of Peribatodes rhomboidaria (Denis et Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Geometridae) in Upper Silesia

LARYSZ A.Proxenus lepigone (Moschler, 1860) (Lepidoptera, Noctuidae), nowy przedstawiciel sówkowatych na Śląsku Proxenus lepigone (Moschler, 1860) (Lepidoptera, Noctuidae) a noctiud moth new to Silesia

LARYSZ A. – Drugie stanowisko Tephrina arenacearia (Denis et Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Geometridae) na Górnym Śląsku The second record of Tephrina arenacearia (Denis et Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Geometridae) in Upper Silesia

KRÓLIK R. – Nowe stanowisko chronionych motyli Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779) i Lycaena dispar (Haworth, 1802) (Lepidoptera: Lycaenidae) na Górnym Śląsku New locality of Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779) i Lycaena dispar (Haworth, 1802) (Lepidoptera: Lycaenidae) in Upper Silesia

MAZUR M. A. – Materiały do znajomości fauny ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea: Anthribidae, Apionidae, Curculionidae, Rhynchitidae) Śląska Contribution to the knowledge of weevils (Coleoptera: Curculionoidea: Anthribidae, Apionidae, Curculionidae, Rhynchitidae) of Silesia

Errata