Vol. 23 (online), 2015

Spis treści Vol. 23 (wersja drukowana)

Artykuły — Articles

Szczepański W.T., Taszakowski A., Karpiński L., Tomecka M.  — Materiały do znajomości omomiłkowatych, karmazynkowatych i świetlikowatych (Coleoptera: Elateroidea: Cantharidae, Lycidae, Lampyridae) Beskidu Wschodniego
Materials to the knowledge of soldier beetles, net-winged beetles and fireflies (Coleoptera: Elateroidea: Cantharidae, Lycidae, Lampyridae) of the Eastern Beskid Mountains

Walczak M., Szczepański W.T., Karpiński L.  — Materiały do poznania kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) Borów Zielonogórskich
Contribution to the knowledge of longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of the Bory Zielonogórskie

Lasoń A., Holly M. — Glischrochilus grandis Tournier, 1872 – nowy gatunek chrząszcza dla fauny Polski oraz nowe dane o rozsiedleniu przedstawicieli rodzaju Glischrochilus Reitter, 1873 (Coleoptera: Nitidulidae: Cryptarchinae)
Glischrochilus grandis Tournier, 1872 – new species of beetle for the Polish fauna and new data on the occurrence of genus Glischrochilus Reitter, 1873 (Coleoptera: Nitidulidae: Cryptarchinae)

Grzywocz J., Szołtys H., Królik R., Greń C., Szczepański W.T., Mazur M.A. — Chrząszcze (Coleoptera) Śląska Dolnego i Górnego – dotychczasowy stan poznania oraz nowe dane faunistyczne: Mycetophagidae
Beetles (Coleoptera) of Lower and Upper Silesia – the current state of knowledge and new faunistic data: Mycetophagidae

Szołtys H., Grzywocz J., Szczepański W.T., Greń C., Królik R., Mazur M.A. — Chrząszcze (Coleoptera) Śląska Dolnego i Górnego – dotychczasowy stan poznania oraz nowe dane faunistyczne: kobielatkowate (Anthribidae)
Beetles (Coleoptera) of Lower and Upper Silesia – the current state of knowledge and new faunistic data: fungus weevils (Anthribidae)

Troll M. — Pokarm zwierzęcy mrówek z grupy Formica rufa (Linnaeus, 1761) (Hymenoptera: Formicidae) w drzewostanach Leśnictwa Łaskarzówka (Nadleśnictwo Rudziniec, RDLP Katowice)
The animal food of ants of the Formica rufa (Linnaeus, 1758) group (Hymenoptera: Formicidae) in the stand of trees of Łaskarzówka forest (Rudziniec Forest District, State Forests Regional Management in Katowice)

Bury J. — Nowe dane o występowaniu Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae) w południowo-wschodniej Polsce
New data on occurrence of Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae) in south-eastern part of Poland

Taszakowski A., Walczak M., Morawski M., Baran B. — Piewiki (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) Beskidu Wschodniego
Planthoppers and leafhoppers (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) of the Eastern Beskidy Mountains

Greń C., Szołtys H., Grzywocz J., Królik R. — Chrząszcze (Coleoptera) Śląska Dolnego i Górnego – dotychczasowy stan poznania oraz nowe dane faunistyczne: kałużnicowate (Hydrophilidae)
Beetles (Coleoptera) of Lower and Upper Silesia – the current state of knowledge and new faunistic data: water scavenger beetles (Hydrophilidae)

Dobosz R., Zamorski R. — Dwa nowe gatunki złotooków dla fauny Polski i materiały do poznania sieciarek Beskidu Zachodniego (Neuroptera: Chrysopidae, Hemerobiidae)
Two green lacewing species new to the Polish fauna and a contribution to knowledge of the lacewings of the Western Beskid Mountains (Neuroptera: Chrysopidae, Hemerobiidae)

Bury J. — Pierwsze stwierdzenie Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758) (Noctuidae: Acontiinae) w Polsce
First record of Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758) (Noctuidae: Acontiinae) in Poland

Bury J., Savchuk V. — New data on the biology of ten lycaenid butterflies (Lepidoptera:
Lycaenidae) of the genera Tomares Rambur, 1840, Pseudophilotes Beuret, 1958, Polyommatus Latreille, 1804, and Plebejus Kluk, 1780 from the Crimea and their attending ants (Hymenoptera: Formicidae)
Nowe dane na temat biologii dziesięciu gatunków modraszków (Lepidoptera: Lycaenidae) z rodzajów: Tomares Rambur, 1840 Pseudophilotes Beuret, 1958 Polyommatus Latreille, 1804 i Plebejus Kluk, 1780 z Krymu i ich powiązania z mrówkami towarzyszącymi (Hymenoptera: Formicidae)

Banasiak G. — Preparing wing venation slides of Microlepidoptera
Wykonywanie preparatów użyłkowania skrzydeł Microlepidoptera

Mirmoayedi A., Krivokhatsky V., Dobosz R. — Annotated check-list of the antlions of Iran (Neuroptera: Myrmeleontidae)
Uzupełniony wykaz mrówkolwów (Neuroptera: Myrmeleontidae) Iranu

Świerczewski D., Błaszczyk J., Stroiński A. — Fauna piewików (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) wybranych użytków ekologicznych Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”
Planthoppers and leafhoppers (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) of selected ecological sites of “Lasy nad Górną Liswartą” Landscape Park

Kolak G. — Nowe stanowisko Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) na Górnym Śląsku
New record of Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) in Upper Silesia

Kolak G., Taszakowski A. — Nowe stanowisko Gonocerus juniperi (Herrich-Schäffer, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) na Górnym Śląsku
New record of Gonocerus juniperi (Herrich-Schäffer, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) in Upper Silesia

Walczak M., Jeziorowska M. — First record of Calamotettix taeniatus Horváth, 1911 (Hemiptera: Cicadellidae: Paralimnini) in Poland, with some remarks on the distribution and biology of the species
Pierwsze stwierdzenie Calamotettix taeniatus Horváth 1911 (Hemiptera: Cicadellidae: Paralimnini) w Polsce, z uwagami o rozmieszczeniu oraz biologii tego gatunku

Szczepański W.T., Taszakowski A., Karpiński L. — Nowe stanowiska bogatkowatych (Coleoptera: Buprestidae) w Beskidzie Wschodnim
New localities of jewel beetles (Coleoptera: Buprestidae) in the Eastern Beskid Mts.

Taszakowski A., Walczak M., Baran B. — Reptalus quinquecostatus (Dufour, 1833) (Hemiptera: Fulgoromorpha) – new species of cixiid in Poland
Reptalus quinquecostatus (Dufour, 1833) (Hemiptera: Fulgoromorpha) – nowy gatunek piewika w faunie Polski

Doniesienia — Short notes

Mleczak M., Banasiak G.   — Nowe stanowisko Megalophanes viciella (Denis et Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Psychidae) w Polsce
New locality of Megalophanes viciella (Denis et Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Psychidae) in Poland

Mleczak M., Banasiak G. — Nowe stanowiska Apterona helicoidella (Vallot, 1827) (Lepidoptera: Psychidae) w Polsce
New localities of Apterona helicoidella (Vallot, 1827) (Lepidoptera: Psychidae) in Poland

Grzywocz J. — Aeletes atomarius (Aubé, 1842) (Coleoptera: Histeridae) na Górnym Śląsku
Aeletes atomarius (Aubé, 1842) (Coleoptera: Histeridae) in Upper Silesia

Szołtys H., Kocot P., Szczepański W. — Pachyta quadrimaculata (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae) na Górnym Śląsku
Pachyta quadrimaculata (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae) in Upper Silesia

Dobosz R. — Hemerobius (Hemerobius) atrifrons McLachlan, 1868 i Semidalis aleyrodiformis (Stephens, 1836) – nowe dla Puszczy Białowieskiej gatunki sieciarek (Neuroptera: Hemerobiidae, Coniopterygidae)
Hemerobius (Hemerobius) atrifrons McLachlan, 1868 and Semidalis aleyrodiformis (Stephens, 1836) – new lacewings species (Neuroptera: Hemerobiidae, Coniopterygidae) for Białowieża Primeval Forest

Kaszyca N., Baran B. — Manica rubida (Latreille, 1802) i Camponotus fallax (Nylander, 1856) (Hymenoptera: Formicidae) – gatunki nowe dla Beskidu Wschodniego
First records of Manica rubida (Latreille, 1802) and Camponotus fallax (Nylander, 1856) (Hymenoptera: Formicidae) in Eastern Beskidy Mountains

Dobosz R. — Nowe stanowiska Ledra aurita (Linnaeus, 1758) (Hemiptera, Cicadomorpha: Cicadellidae: Ledrinae) z Polski
New records of Ledra aurita (Linnaeus, 1758) (Hemiptera, Cicadomorpha: Cicadellidae: Ledrinae) from Poland

Dobosz R., Szwedo J. — Drugie stanowisko Stictocephala bisonia Kopp et Yonke, 1977 (Hemiptera: Cicadomorpha: Membracidae) na Górnym Śląsku
The second locality of Stictocephala bisonia Kopp et Yonke, 1977 (Hemiptera: Cicadomorpha: Membracidae) in Upper Silesia

Grzywocz J. — Gastrallus laevigatus (Olivier, 1790) (Coleoptera: Ptinidae) na Górnym Śląsku
Gastrallus laevigatus (Olivier, 1790) (Coleoptera: Ptinidae) in Upper Silesia

Szczepański W. T., Taszakowski A., Karpiński L. — Nowe stanowiska Cassida panzeri Weise, 1907 (Coleoptera: Chrysomelidae) w południowej Polsce
New locality of Cassida panzeri Weise, 1907 (Coleoptera: Chrysomelidae) in south Poland

Jarosiewicz G., Mazur M. A. — Pierwsze stwierdzenie Allandrus undulatus (Panzer, 1795) (Coleoptera: Anthribidae) w Beskidzie Zachodnim
The first record of Allandrus undulatus (Panzer, 1795) (Coleoptera: Anthribidae) from the Western Beskidy Mts.

Brysz A., Szwedo J. — Nowe stanowiska kolcoroga bizoniaka Stictocephala bisonia Kopp et Yonke, 1977 (Hemiptera: Cicadomorpha: Membracidae) w Polsce
New localities of buffalo treehopper Stictocephala bisonia Kopp et Yonke, 1977 (Hemiptera: Cicadomorpha: Membracidae) in Poland

Karpiński L. — Pierwsze stwierdzenie Axinopalpis gracilis (Krynicky, 1832) (Coleoptera: Cerambycidae) na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej
The first record of Axinopalpis gracilis (Krynicky, 1832) (Coleoptera: Cerambycidae) in the Kraków-Wieluń Upland

Karpiński L., Szczepański W.T. — Exocentrus adspersus Mulsant, 1846 (Coleoptera: Cerambycidae) – nowy gatunek dla Górnego Śląska
Exocentrus adspersus Mulsant, 1846 (Coleoptera: Cerambycidae) – a new species for the Upper Silesia

Larysz A. — Materiały do znajomości fauny motyli (Lepidoptera) Polski
Contribution to the knowledge of Lepidoptera of Poland