Vol. 19, 2011

AES_19_okladka

SPIS TREŚCI – CONTENTS

DEPA Ł, TRELA J. — Nowe dla fauny Górnego Śląska gatunki mszyc (Hemiptera, Aphidoidea) Aphids (Hemiptera, Aphidoidea) new to the Upper Silesia region

HAŁAJ R., OSIADACZ B. — Masowe pojawy Pemphigus spyrothecae Passerini, 1856 (Hemiptera, Aphidoidea, Eriosomatidae) w Polsce A mass occurrence of Pemphigus spyrothecae Passerini, 1856 (Hemiptera, Aphidoidea, Eriosomatidae) in Poland)

WIECZOREK K., KANTURSKI M. — The faunistic review of the Polish species of the subfamilies Calaphidinae and Phyllaphidinae (Hemiptera, Aphididae) Rozmieszczenie krajowych gatunków mszyc z podrodzin Calaphidinae i Phyllaphidinae (Hemiptera, Aphididae)

MUSIK K. — New record of an alien species Graphocephala fennahi Young, 1977 (Hemiptera: Cicadomorpha) in Poland Nowe stanowisko gatunku obcego pochodzenia Graphocephala fennahi Young, 1977 (Hemiptera: Cicadomorpha) w Polsce

WALCZAK M. — Nowe i rzadkie gatunki piewików (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) Częstochowy New and rare planthopper and leafhopper species of the Częstochowa

GREŃ Cz. — Chrząszcze z rodzin Hydrochidae i Hydrophilidae (Coleoptera) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Hydrochidae and Hydrophilidae in the collection of the Upper Silesian Museum in Bytom

JAROSIEWICZ G. — Uwagi o występowaniu ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) w Beskidzie Zachodnim Notes on the occurence of weevils (Coleoptera: Curculionoidea) in the Western Beskidy Mts

KARPIŃSKI L., SZCZEPAŃSKI W., WALCZAK M. — Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) południowej części Załęczańskiego Parku Krajobrazowego Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of the Załeczański Landscape Park

KURZAWA J., SZCZEPAŃSKI W., SZCZEPAŃSKI W. — Nowe stanowiska Cerambyx scopolii (Fuessly, 1775) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce New localities of Cerambyx scopolii (Fuessly, 1775) (Coleoptera: Cerambycidae) in Poland

BURY J.Dysgonia algira (Linnaeus, 1767) – nowy gatunek dla fauny Polski (Lepidoptera: Erebidae) Dysgonia algira (Linnaeus, 1767): a new species for the Polish fauna (Lepidoptera: Erebidae)

Doniesienia — Short notes

DOBOSZ R., SZCZEPAŃSKI W. — Pierwsze stwierdzenie Nothochrysa fulviceps (Stephens, 1836) (Neuroptera: Chrysopidae) w Bieszczadach The first finding of Nothochrysa fulviceps (Stephens, 1836) (Neuroptera: Chrysopidae) in the Bieszczady Mountains

WIECZOREK K., PŁACHNO B. J. — Nowe stanowisko Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii Monell, 1879 (Hemiptera, Aphididae: Calaphidinae) w Polsce New records of Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii Monell, 1879 (Hemiptera, Aphididae: Calaphidinae) in Poland

GREŃ Cz. — Nowe stanowisko Eubria palustris (Germar, 1818) (Coleoptera: Psephenidae) w Beskidzie Zachodnim New record of Eubria palustris (Germar, 1818) (Coleoptera: Psephenidae) in the Western Beskidy Mts.

DOMINIAK P., KOWALCZYK J. K. — Nowe stanowisko Trichius rosaceus (Voet, 1769) (Coleoptera: Scarabaeoidea) w Polsce New locality of Trichius rosaceus (Voet, 1769) (Coleoptera: Scarabaeoidea) in Poland

SZCZEPAŃSKI W., SZCZEPAŃSKI W. — Nowe stanowisko Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) na Dolnym Śląsku (Coleoptera: Scarabaeidae) New locality of Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) in the Lower Silesia (Coleoptera: Scarabaeidae)

ZIĘBA P. — Rzadki przypadek zmienności barwnej u Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775) (Coleoptera: Cerambycidae) A rare case of color variation of Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775) (Coleoptera: Cerambycidae)

KOŚNY L., ŻYŁA W. — Nowe stanowiska Leucospis dorsigera Fabricius, 1775 (Hymenoptera: Leucospidae) w Polsce New localities of Leucospis dorsigera Fabricius, 1775 (Hymenoptera: Leucospidae) in Poland

Historia Entomologii i Kronika — History of Entomology and Chronicle

MAZUR M. A. — Antoni Kuśka (1940–2010) Antoni Kuśka (1940–2010)

HADAŚ T. B. — Antoni Kuśka (1940–2010). Zarys bibliografii osobowej przedmiotowej Antoni Kuśka (1940–2010): a memorial bibliography