Vol. 20, 2012

okladka_20a

SPIS TREŚCI – CONTENTS

WIECZOREK K., JUNKIERT Ł. — The faunistic review of the Polish species of the subfamily Chaitophorinae (Hemiptera, Aphididae). Part 3: genus Periphyllus van der Hoeven, 1863 Rozmieszczenie krajowych gatunków mszyc z podrodziny Chaitophorinae (Hemiptera, Aphididae). Część 3: rodzaj Periphyllus van der Hoeven, 1863

ŚWIERCZEWSKI D., BŁASZCZYK J., ODULIŃSKA J. — Fauna piewików (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) wybranych rezerwatów leśnych Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej Planthoppers and leafhoppers (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) of selected woodland reserves of Woźniki-Wieluń upland

WALCZAK M., MUSIK K. — Nowe i rzadkie gatunki piewików (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) dla fauny Górnego Śląska New and rare species of planthoppers and leafhoppers (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) in the Upper Silesian fauna

TASZAKOWSKI A. — Występowanie Eysarcoris ventralis (Westwood, 1837) (Hemiptera: Pentatomidae) w Polsce The occurence of Eysarcoris ventralis (Westwood, 1837) (Hemiptera: Pentatomidae) in Poland

TASZAKOWSKI A. — Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) doliny górnej Ropy Terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the valley upper Ropa river

KURZAWA J., SZCZEPAŃSKI W., SZCZEPAŃSKI W. — Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) masywu Chryszczatej w Bieszczadach Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Chryszczata massif in Bieszczady Mountains

KURZAWA J. — Distribution of Rhaphuma gracilipes (Faldermann, 1835) (Coleoptera: Cerambycidae) in Europe Rozmieszczenie Rhaphuma gracilipes (Faldermann, 1835) (Coleoptera: Cerambycidae) w Europie

MAZUR K. — Przyczynek do znajomości koszówek Polski (Lepidoptera, Psychidae). Część 2. Uwagi na temat hodowli i cyklu życiowego rodzaju Rebelia Heyl. Contribution to the knowledge of Polish bagworms moths (Lepidoptera: Psychidae). Part 2. Notes on the breeding and life cycle of genus Rebelia Heyl.

SADY E. — Skuteczność metod ochrony kasztanowców na ograniczanie uszkodzeń liści przez larwy szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella Deschka et Dimić, 1986) The efficacy of methods protecting horse chestnut against the damage caused by leafminer Cameraria ohridella Deschka et Dimić, 1986

Doniesienia — Short notes

JAROSIEWICZ G. — Nowe stanowisko Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) (Hymenoptera: Sphecidae) w Beskidzie Zachodnim New record of Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) (Hymenoptera: Sphecidaee) from the Western Beskidy Mts.

JAROSIEWICZ G. — Nowe i rzadkie w Beskidzie Zachodnim gatunki bogatków (Coleoptera: Buprestidae ) New and rare buprestid beetles (Coleoptera: Buprestidae ) from the Western Beskidy Mts.

SZOŁTYS H. — Nowe stanowisko Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w Polsce New locality of Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) in Poland

SZOŁTYS H. — Pierwsze stwierdzenie Ctenophora ornata Meigen, 1818 (Diptera: Tipulidae) na Górnym Śląsku The first record of Ctenophora ornata Meigen, 1818 (Diptera: Tipulidae) in the Upper Silesia

SZCZEPAŃSKI W., KARPIŃSKI L. — Nowe stanowiska Laemophloeus kraussi Ganglbauer, 1897 i Bostrichus capucinus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Laemophloeidae, Bostrichidae) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej New localities of Laemophloeus kraussi Ganglbauer, 1897 and Bostrichus capucinus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Laemophloeidae, Bostrichidae) in Kraków-Częstochowa Upland

LARYSZ A. — Nowe dane dotyczące występowania motyli drobnych (Microlepidoptera) na Śląsku New data on the occurrence of the small butterflies (Microlepidoptera) in Silesia